ผลงานวิชาการ : งานวิจัยครูปี 53

1.งานวิจัยครูสราวุธ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา โดยส่งเสริมให้ครูบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2552

2. งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชา การผลิตอาหารสัตว์น้ำ สาขางานการประมง โดยให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงาน โครงงานด้วยตนเอง ตามแนวทฤษฎีการจัดการเรียนรู้คอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม

3. งานวิจัยครูสรวุธ การประเมินผลโครงการงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2552

4. งานวิจัย ครูสราวุธ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ำ โดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบพื้นบ้านและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน และเกษตรกรในท้องถิ่น

5.งานวิจัยครูสราวุธการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา การผลิตอาหารสัตว์น้ำสาขางาน การประมง ใช้ร่วมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง