ผลงานวิชาการ : รายงานการวิจัยเรื่องผลการดำเนินโครงการอบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายใน