ผลงานวิชาการ : งานวิจัย ครู 2557

1.งานวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ฯ

2.งานวิจัย การพัฒนาการอ่านออกเสียง คำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ในการแก้ปัญหาเรียนไม่ทันเพื่อน รายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ฯ

3.งานวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา 3500-0102 หลักพันธุ์ศาสตร์ เรื่องการแบ่งเซลล์

4.งานวิจัย การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาอาหารและโภชนาการของสัตว์ฯ

5.งานวิจัย การสร้างและพัฒนามอเตอร์ไซต์เพื่อการเกษตรฯ

6.งานวิจัย รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ