ประชาสัมพันธ์ : ประกาศผลสอบ

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กลาง
ลงทะเบียนแก้ มส./0 และดำเนินการแก้ผลการเรียนให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 2-6 ตุลาคม