ประชาสัมพันธ์ : การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดในหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ระดับอาชีวศึกษษจังหวัด)