ประชาสัมพันธ์ : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูสาขาสัตวศาสตร์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาข้ั้นพื้นฐาน  ตำแหน่ง  ครูสาขาสัตวศาสตร์