ข่าวตัววิ่ง : ประชาสัมพันธ์ส้มมนาโครงการของนักเรียนนักศึกษา 2560

เรียนเชิญครูทุกท่านฟังการสัมมนาโครงการของนักเรียนระดับปวช.3 และ นักศึกษาระดับปวส.2 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

ในวันที่ 27 - 28 ก.พ. 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป