ผลงานวิชาการ : ครูวันเพ็ญ สิตะพงศ์ รายงานการวิจัยเพื่อพัฒาการจัดกระบวนการเรียรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

ครูวันเพ็ญ  สิตะพงศ์ 2562  รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน : เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานโดยใช้การวิจัยเป็นฐานวิชาการเกษตรผสมผสาน สำหรับนักเรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์