ประชาสัมพันธ์ : แจ้งเวลาติดต่อขอรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อขอรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา
ตั้งแต่ วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 14.00 เป็นต้นไป 
 
**หมายเหตุ**
    ขอให้ผู้มาติดต่อแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมหน้ากากอนามัย และขอความร่วมมือมาติดต่อเป็นรายบุคคลเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19