ประชาสัมพันธ์ : การขอลงทะเบียนแก้ มส. ล่าช้าเนื่องจากฝึกงาน

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
นักเรียนที่ขอลงทะเบียนแก้ มส. ล่าช้าเนื่องจากฝึกงานนั้น
ให้ลงทะเบียนแก้ให้แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 14-25 พฤษภาคม 2563
*** แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา ***