ประชาสัมพันธ์ : การเข้าสู่ระบบการพัฒนาออนไลน์ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบการพัฒนาออนไลน์ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์ https://icdl-thailand.com/user-account/ โดยใช้ Username และ Password ที่ ICDL Thailand ส่งให้ทาง e-mail ของแต่ละคน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563