ประชาสัมพันธ์ : วิทยาลัยฯ ขอปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ในระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2563

   เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีแนวโน้มแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จึงขอปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ในระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2563