ประชาสัมพันธ์ : รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564