ประชาสัมพันธ์ : แนวทางการจัดการสอน

แนวทางการจัดการสอน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
✨กำหนดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100 %✨
ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 พฤศจิกายน 2564