ประชาสัมพันธ์ : รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน