ประชาสัมพันธ์ : รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564