ประชาสัมพันธ์ : รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564