ประชาสัมพันธ์ : เว็บไซต์ SAR แผนกวิชา, เว็บไซต์ SAR บุคคล

เว็บไซต์ SAR แผนกวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พืชศาสตร์

- สัตวศาสตร์

 

เว็บไซต์ SAR บุคคล

- นางสาวตาณิกา ฤทธิรัตน์ สามัญสัมพันธ์

นางปริณดา ไพจิตจินดา สามัญสัมพันธ์

- นางสาวศศินา สุติก สามัญสัมพันธ์

- นางโณเรีย สอเหรบ สามัญสัมพันธ์

- นางสาวจารียา กาเส็มส๊ะ  สามัญสัมพันธ์

 

- นายสิทธิชัย ฤทธิเดช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- นางกอเยาะ วัฒนะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- นายวุฒิชัย นวลศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางฮาสีดะ  คงแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

- นางสาววันเพ็ญ สิตะพงศ์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นายประพัฒน์ ศรีสุขใส เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

- นายวินัย เต็มศรี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

- นางสาวปัทมา ขุนบุรี พืชศาสตร์

- นางสกุณา รัตนมณี พืชศาสตร์

- นางเจนจิรา เกื้อเพชรแก้ว พืชศาสตร์

- นางสาวจิรัฎติกาญจน์ เพลงพิโรจน์ พืชศาสตร์

 

- นางสมพิศ ศรียาเทพ สัตวศาสตร์

นายวัชระ   ไกรรักษ์ สัตวศาสตร์

 

นางรุ่งนภา แซ่อึ้ง อุตสาหกรรมเกษตร