โพสวันที่ :15/01/2564 ( ผุ้เข้าชม : 46 ครั้ง)
ประมวลภาพ : "Candy of Love" ผลิตและจำหน่ายขนมผูกรัก โครงการหารายได้ระหว่างเรียน นางสาววริสรา บุญลับ นักศึกษา ชั้น ปวส.1 สาขางาน นักบริหารระบบเครือข่ายฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล โดยมีนางสาวณัฐณิชา รูบามา เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ
สถานที่ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล