คณะผู้บริหาร

นายจำนงค์    พูลภักดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

 

 รองผู้อำนวยการ