คณะผู้บริหาร

นายโชติ  โสบุญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล


รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 


รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
 


รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ