คณะผู้บริหาร

 

                                                                                           นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
                                                                                       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

                                                                                วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล                                                        
                   
นายวินัย  เต็มศรี                       นายสุธี  เกื้อเกตุ             นางสุภัตรา  แสงขำ            นายประเสริฐ  ชูรอด
             
ทำหน้าที่                  ทำหน้าที่                    ทำหน้าที่                    ทำหน้าที่
           รองผู้อำนวยการ             รองผู้อำนวยการ               รองผู้อำนวยการ               รองผู้อำนวยการ
         ฝ่ายบริหารทรัพยากร        ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา            ฝ่ายวิชาการ            ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ