งานทวิภาคี

 งานทวิภาคี           

                      รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนบบต่างๆ ของระบบทวิภาคีมี ๕ โมเดล

                     โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดไว้ดังนี้

 

              - โมเดล A คือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เต็มรูปแบบ ๑๐๐% ในพื้นที่  คือ 

มีสถานประกอบการในพื้นที่ตั้งสถานศึกษาผู้เรียน ทุกคน ทุก สาขาวิชาได้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

              - โมเดล B คือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เต็มรูปแบบ ๑๐๐% นอกพื้นที่ คือ

ไม่มีสถานประกอบการในพื้นที่ตั้งสถานศึกษาผู้เรียน ทุกคน ทุกวิชาได้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โ

ดยมีการจัดที่พักใกล้กับสถานประกอบการที่ไปฝึก

              - โมเดล C คือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บางสาขาวิชา

              - โมเดล D คือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แก่พนักงานของสถานประกอบการ

              - โมเดล E คือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในต่างประเทศ

            ส่วนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ได้ใช้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในโมเดล D เป็นระบบทวิภาคีแก่พนักงานของสถานประกอบการ