ติดต่อ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

Satun College of Agriculture and Technology

ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 
โทรศัพท์ 
0-7475-2407,08-1609-1424
โทรสาร 
0-7475-2407
e-mail: Satunatc48@yahoo.com