ประวัติ

 ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2520  โดยได้รับโอนที่ดินจากศูนย์เยาวชนภาคใต้  สังกัดสำนักงานส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี  โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเกษตรกรรมสตูล”  ต่อมายกฐานะเป็น  “วิทยาลัยเกษตรกรรมสตูล”  เมื่อวันที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2524  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล”  เมื่อวันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ทั้งหมด  1,993  ไร่    

 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่บ้านเลขที่  4  หมู่ที่  2  ตำบลควนกาหลง  อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  มีพื้นที่ทั้งหมด 1,993 ไร่
-  ระยะทางจากจังหวัดสตูลถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล   36  กิโลเมตร
-  ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล  937  กิโลเมตร