พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวะเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการของการสร้างผู้ประกอบการ
    การพัฒนาสังคมและชุมชน

2. บริการและจัดการศึกษาด้านอาชีวะเกษตรให้มีมาตรฐาน  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมอ  ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. พัฒนาการวิจัย  นวัตกรรม  และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานอาชีพ
5. ปรับเปลี่ยน  พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  และการถ่ายทอดเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน