วิสัยทัศน์

           เป็นผู้นำในการจัดการอาชีวะศึกษาเกษตร  สร้างผู้ประกอบการที่มีคุณภาพสุู่สังคม  
เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและพัฒนาสู่การเกษตรที่ยั่งยืน