อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ คือ ทักษะดี มีคุณธรรม  

เอกลักษณ์ คือ มีน้ำใจใฝ่บริการ

ปรัชญาวิทยาลัยฯ  :  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  พัฒนา