ข้อมูลทั่วไป

 

วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสตูล   Satun College Of Agriculture And Technology

1. ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยการเกตรและเทคโนโลยีสตูล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2520 โดยได้รับโอน
จากศูนย์เยาวชนภาคใต้ สังกัดสำนักงานส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี โดย
ได้ชื่อว่า "โรงเรียนเกษตรกรรมสตูล" ต่อมายกฐานะเป็น "วิทยาลัยเกษตรกรรมสตูล"
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2524  และเปลี่ยนขื่อเป็น "วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสตูล"
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2539 มีพื้นที่ทั้งหมด  1,993  ไร่

  2. สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ระยะทางจากวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ถึง จังหวัดสตูล 36 กิโลเมตร
ระยะทางจากวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ถึง กรุงเทพ 937 กิโลเมตร

  3. หมายเลขโทรศัพท์      0-7479-1013

  4. เว็บไซด์                      www.satunatc.ac.th

  5. E-mail address        Satunatc48@yahoo.com

  6. ตรา อกท.

 http://www.satunatc.ac.th/UserFiles/Image/fftlogo.png

 

มีลักษณะ เป็นวงกลมล้อมรอบรวงข้าว ด้านบนวงกลมเป็น พระพิรุณทรงนาคขนาบ ด้วยธงชาติ
และคบเพลิง ภายในวงกลมมีข้อความ "เกษตรกรในอนาคต" "ประเทศไทย" "FFT"
ใต้ตรา อกท.มีข้ความ "ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"

ตรา อกท. ประกอบด้วยสัญลักษณ์ 6 อย่าง คือ
1. อาทิตย์รุ่ง หมายถึง ความก้าวหน้าของการเกษตรแผนใหม่
2. ไถ หมายถึง แรงงานและเครื่องมือพลิกผืนดินอันเป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐานของการเกษตร
3. รวงข้าว หมายถึง พืชหลักของประเทศไทย
4. ธงไตรรงค์ หมายถึง ประเทศไทย
5. พระพิรุณทรงนาค หมายถึง การเกษตรแห่งชาติ
6. คบเพลิง หมายถึง ประทีปนำทางไปสู่ความสว่างแห่งปัญญา

  7. ตราประจำสถาบัน

 http://www.satunatc.ac.th/UserFiles/Image/vec.png

 

เป็นวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร ภายในวงกลมเป็นเสมาธรรมจักร
หมายถึง สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีรูปเสมาธรรมจักร ตั้งอยู่บนบัลลังก์สิงห์
มีลายกนกเปลวอยู่ 2 ข้าง ใต้บัลลังก์สิงห์มีอักษร "ทุ.ส.นิ.ม."
ซึ่งย่อมาจาก องค์ประกอบอริยสัจ 4 วงกลมภายนอกด้านบนเป็นชื่อสถานศึกษา
ด้านล่างเป็นชื่อจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา

  8. ธงสีประจำสถาบัน           เขียว ขาว เหลือง

  9. ปรัชญาวิทยาลัย              ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ พัฒนา