งานทะเบียน

            
                      งานทะเบียนในสถานศึกษาเป็นงานที่อยู่ในงานบริหารด้านวิชาการแก่นักเรียนนักศึกษา   ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร  งานฝ่ายทะเบียนจะมีขอบเขตตั้งแต่การประชาสัมพันธ์  การรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  และอำนวยความสะดวกในระหว่างศึกษาอยู่  ตลอดจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยเหตุนี้งานทะเบียนจึงครอบคลุมงาน  ต่อไปนี้

                               1.  การดำเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียนนักศึกษา  การตรวจสอบหลักฐานการรับสมัคร

                                2.  การดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักเรียน  นักศึกษา  การลงทะเบียน  การเพิ่มและลดวิชาเรียน

                                3.  การจัดทำหลักฐานของนักเรียนนักศึกษา  เช่น  ทะเบียนประวัติ  บัตรประจำตัว

                                4.  ตรวจสอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา

                                5.  รับผลทะเบียนและบันทึกผลการเรียน

                                6.  การให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานในการเรียน

                                7.  การรับคำร้องของนักเรียนนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานทะเบียน  เช่น  การลาออก  การพักการเรียน 
                                     การโอนย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน  ตลอดจนการขอเปลี่ยนหรือแก้ไขชื่อสกุล  และวันเดือนปีเกิด

 

 

>> เว็บไซต์งานทะเบียน
>>รูปกิจกรรม, รับลงทะเบียนเรียนนักเรียนโควค้า63

>>สถิตินักเรียน
>>การลงทะเบียนเรียน 
>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
>>การสมัครเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
    - สมัครออนไลน์
    - ดาวน์โหลดใบสมัครระดับปวช.
    - ดาวน์โหลดใบสมัครระดับปวส.  โควต้า

ประชาสัมพันธ์
1.เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
2. เรื่องการปรับขั้นตอนการรับเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 เพื่อความปลอดภัยและลดการติดต่อของเชื้อไวรัส COVID-19
3.วิทยาลัยฯ สร้างจุดเชคอินสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

4. ประกาศ เลื่อนการติดต่อรับเอกสารจบ ปวช. และปวส.

                                            ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน นักศึษา ประจำปีการศึกษา 2563