ระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่

ความหมายของแนะแนว

          การแนะแนว หมายถึง กระบวนการศึกษาที่ช่วยให ้บุคคลได้รู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง และสิ่งแวดล้อม สามารถนำตนเองและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

(การแนะแนวไม่ใช่การแนะนำ แต่เป็นการช่วยเหลือ ให้เค้าสามารถช่วยตนเองได้)

หลักการบริการแนะแนว

1. บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service)

2. บริการสนเทศ (Information Service)

3. บริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) เป็นหัวใจของการแนะแนว

4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service)

5.บริการติดตามและประเมินผล


เอกสารระเบียบการรับสมัคร  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

1.ระเบียบการรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ปี2557  คลิกโหลด  1  2
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (#รอบโควตา) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ #รายละเอียดดังเอกสารแนบ
>> แนะแนวศึกษาต่อ  ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล