ทำเนียบผู้บริหาร

 

ทำเนียบผู้บริหาร 

 

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตั้งแต่

ถึง

1

นายชม สงทิพย์

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2520

15 พฤศจิกายน พ.ศ.2535

2

นายเจือ สุวรรณกระจ่าง

16 พฤศจิกายน พ.ศ.2535

30 กันยายน พ.ศ.2536

3

นายธรรมนูญ บุญทอง

1 ตุลาคม พ.ศ.2536

30 กันยายน พ.ศ.2538

4

นายประกอบ บ่มเกลี้ยง

30 พฤศจิกายน พ.ศ.2538

2 มกราคม พ.ศ.2540

5

นายจรัญ จุลโสภณ

3 มกราคม พ.ศ.2540

21 กรกฎาคม พ.ศ.2541

6

นายธรรมนูญ ศิริพันธ์

9 พฤศจิกายน พ.ศ.2541

23 ตุลาคม พ.ศ.2543

7

นายยรรยง รัตนมาตุ

11 พฤศจิกายน พ.ศ.2543

22 มีนาคม พ.ศ.2544

8

นายวิศวะ คงแก้ว

23 มีนาคม พ.ศ.2544

16 มีนาคม พ.ศ.2547

9

นายศุภชัย สมทอง

19 มกราคม พ.ศ.2547

10 ตุลาคม พ.ศ.2550

10

  

นายประสงค์ ชูวิจิตร์

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

11 ตุลาคม พ.ศ.2550

15 พฤษภาคม พ.ศ.2551

11

นายวุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ

16 พฤษภาคม พ.ศ.2551

22 มกราคม 2553

12

นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

22 มกราคม พ.ศ.2553

17 มิถุนายน 2554

13

นายจำนงค์ พิสุทธางกูร

22 สิงหาคม พ.ศ.2554

30 กันยายน 2557

14 นายจำนงค์   พูลภักดี 1 ตุลาคม 2557 30  กันยายน 2561
15 นายประสงค์   ชูวิจิตร์ 31 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบัน