บุคลากร

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

wimon.jpg
นางวิมล โสบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ

jongdee.jpg
นางจงดี ทิพย์เพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางโณเรีย  สอเหรบ

ครู  

นางสาวตาณิกา  ฤทธิรัตน์
 พนักงานราชการครู
 
  
นางช่องผกา  ฤทธิรัตน์
 ครูอัตราจ้าง
  นางสาวศศินา  สุติก
ครูอัตราจ้าง
     

 

 แผนกวิชาพืชศาสตร์

saree.jpgนายเสรี  ศรียาเทพ

ครูชำนาญการ

supattra.jpgนางสาวเจนจิรา  พะสริ

ครูผู้ช่วย

นายเรติพงศ์  สุวรรณชาตรี

ครูอัตราจ้าง

นางสกุณา  รัตนมณี

ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

tong.jpg
นายทองเจือ แดงชื่น
ครูชำนาญการ

 

รูป.jpg
นางสมพิศ  ศรียาเทพ
พนักงาราชการครู

 

นายวัชระ   ไกรรักษ์

ครูอัตราจ้าง

 

 
         
 

 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 wichan.jpgนายวิชาญ ชำนาญคราด

ครูชำนาญการ

  winai.jpgนายวินัย เต็มศรี

ครูชำนาญการ

  นางอันธิกา ฟิเล่

ครูชำนาญการพิเศษ

prapat.jpgนายประพัฒน์ ศรีสุขใส
ครูชำนาญการ

vishow.jpg

นายศราวุธ เย็นเอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันเพ็ญ สิตะพงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

 
 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร

นางสาวฟ้าอรุณ คงอาสา
ครูชำนาญการพิเศษ
 

rungnapa.jpg
นางรุ่งนภา แซ่อึ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
 


นางวิไลลักษณ์ เจริญสุข
ครูชำนาญการ
 


 

 แผนกวิชาเครื่องกล

prasert.jpg
นายประเสริฐ ชูรอด
ครูชำนาญการ

paisan.jpg
นายไพศาล เทศอาเส็น
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวณฐมน ปานรงค์
ครู


นายนาทชัย เถื่อนทิม
พนักงานราชการครู

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางกอเยาะ  วัฒนะ
พนักงานราชการครู 


นายพิจิตร  รักงาม
พนักงานราชการครู

นายสิทธิชัย  ฤทธิเดช

ครูผู้ช่วย

นายวุฒิชัย  นวลศรี

ครูอัตราจ้าง


นายนิรุทธ  เกตุนุ้ย
ครูอัตราจ้าง


นางฮาสีดะ  คงแก้ว
ครูอัตราจ้าง