บุคลากร

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

sunti.jpg
นายสันติ สุวรรณกิจ
กศ.บ พลศึกษา
ครูชำนาญการ

jongdee.jpg
นางจงดี ทิพย์เพ็ง
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ครูชำนาญการพิเศษ

wimon.jpg
นางวิมล โสบุญ
ศศ.บ สังคมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

sumalee.jpg
นางสาวสุมาลี ถีรวุฒิ
ศศ.บ บรรณารักษ์
ครูชำนาญการ

 

parinda1.JPG
นางปรินดา  ไพจิตจินดา
กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี
พนักงานราชการ(ครู)
 


นางสาวรอฮานี  อาแว
ครูอัตราจ้าง

 

 


 

 

 

 
       

 แผนกวิชาพืชศาสตร์

chot.jpg
นายโชติ โสบุญ
วท.บ พืชศาสตร์
ครูชำนาญการ

saree.jpg
นายเสรี  ศรียาเทพ
วท.บ เกษตรศึกษา

ครูชำนาญการ

yupa.jpg นางปุณยพัฒน์ แก้วพิบูลย์
สส.บ ส่งเสริมการเกษตร
ครูชำนาญการ

 

supattra.jpg
นางสุพัตรา แสงขำ
วท.ม โรคพืช
ครูชำนาญาการพิเศษ

supattra.jpg
นางสาวเจนจิรา  พะสริ
วท.บ.พืชศาสตร์
(ครูอัตราจ้าง)

 

รูป.jpg

 

 

 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

รูป.jpg

นายประดับ แก้วพิบูลย์
ทษ.บ สัตวศาสตร์
ครูชำนาญการ

tong.jpg

นายทองเจือ แดงชื่น
วท.ม สัตวศาสตร์
ครูชำนาญการ

ramrit.jpg

นายรามฤทธิ์ ทิณยโส
ปวส. สัตวบาล
ครูชำนาญการ

รูป.jpg
นางสมพิศ  ศรียาเทพ
วท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต
พนักงาราชการ(ครู)
 

 

 

 

 แผนกวิชาเครื่องกล

prasert.jpg
นายประเสริฐ ชูรอด
ค.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ครูชำนาญการ

paisan.jpg
นายไพศาล เทศอาเส็น
วท.บ เกษตรกลวิธาน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวณฐมน ปานรงค์
ครูผู้ช่วย

 


นายนาทชัย เถื่อนทิม
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
พนักงานราชการครู
 

รูป.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร

 

faarun.jpg

นางสาวฟ้าอรุณ คงอาสา
ศศ.ม การจัดการธุรกิจเกษตร
ครูชำนาญการพิเศษ

rungnapa.jpg

นางรุ่งนภา แซ่อึ้ง
ศศ.ม การจัดการธุรกิจเกษตร
ครูชำนาญการพิเศษ

vilailak.jpg

นางวิไลลักษณ์ เจริญสุข
ศศ.ม การจัดการธุรกิจเกษตรครูชำนาญการ


นางสาวอาศยา  พูลภักดี
ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร
ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

sutee.jpg

นายสุธี เกื้อเกตุ
วท.ม วิทยาศาสตร์ประมง
ครูชำนาญการ

wichan.jpg

นายวิชาญ ชำนาญคราด
วท.บ สัตวศาสตร์ประมง
ครูชำนาญการ

winai.jpg

นายวินัย เต็มศรี
ปท.ส อุตสาหกรรมประมง
ครูชำนาญการ

auntika.jpg

นางอันธิกา ฟิเล่
วท.บ สัตวศาสตร์ประมง
ครูชำนาญการพิเศษ

prapat.jpg
นายประพัฒน์ ศรีสุขใส
ปท.ส อุตสาหกรรมประมง
ครูชำนาญการ
 

vishow.jpg
นายวิโช กันตังกุล
วท.บ สัตวบาล
ครูชำนาญการ
 

vishow.jpg
​นายศราวุธ เย็นเอง
วท.ม ผลิตภัณฑ์ประมง
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

ผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

sumon.JPG
นางสุมล ฤทธิรัตน์
ศ.บ เศรษฐศาสตร์เกษตร
ครูชำนาญการพิเศษ

 

vanida.JPG
นางวนิดา ชลสิทธิ์
วท.ม พัฒนาการเกษตร
ครูชำนาญการ

 

pijit.jpg
นายพิจิตร รักงาม
ค.บ คอมพิวเตอร์ศึกษา
พนักงานราชการครู
 


นางกอเยาะ วัฒนะ
บธบ.บริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
พนักงานราชการครู

 
รูป.jpg
นางสาวสุพรรณี  จันทรักษ์
พนักงานราชการ
จนท.อศจ.สตูล


นางสาวณัฐณิชา  รูบามา
ครูอัตราจ้าง


นายวุฒิชัย  นวลศรี
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์