บุคลากร

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นายสันติ สุวรรณกิจ
ครูชำนาญการ

jongdee.jpg
นางจงดี ทิพย์เพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ

wimon.jpg
นางวิมล โสบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวศศินา  สุติก
(ครูอัตราจ้าง)
 

 
  
  นางสาวตาณิกา  ฤทธิรัตน์
      พนักงานราชการครู
 
  
      นางช่องผกา  ฤทธิรัตน์
          (ครูอัตราจ้าง)

 
     

 

 แผนกวิชาพืชศาสตร์

chot.jpg
นายโชติ โสบุญ
ครูชำนาญการ

 

saree.jpg
นายเสรี  ศรียาเทพ
ครูชำนาญการ

 

yupa.jpg นางปุณยพัฒน์ แก้วพิบูลย์
ครูชำนาญการ
 

 

supattra.jpg
นางสุพัตรา แสงขำ
ครูชำนาญาการพิเศษ


 

supattra.jpg
นางสาวเจนจิรา  พะสริ
(ครูอัตราจ้าง)

 

 

 

 

 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายประดับ แก้วพิบูลย์
ครูชำนาญการ
 

tong.jpg

นายทองเจือ แดงชื่น
ครูชำนาญการ
 

ramrit.jpg

นายรามฤทธิ์ ทิณยโส
ครูชำนาญการ
 

รูป.jpg
นางสมพิศ  ศรียาเทพ
พนักงาราชการ(ครู)

 

 

นายวัชระ   ไกรรักษ์
(ลูกจ้างชั่วคราว)
       
 

 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

นายสุธี เกื้อเกตุ
ครูชำนาญการ

  wichan.jpg

นายวิชาญ ชำนาญคราด
ครูชำนาญการ

  winai.jpg

นายวินัย เต็มศรี
ครูชำนาญการ

นางอันธิกา ฟิเล่
ครูชำนาญการพิเศษ

prapat.jpg
นายประพัฒน์ ศรีสุขใส
ครูชำนาญการ
 

vishow.jpg
​นายศราวุธ เย็นเอง
ครูชำนาญการพิเศษ
 


นางสาววันเพ็ญ สิตะพงศ์
ครูชำนาญการ

 

 

 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร

นางสาวฟ้าอรุณ คงอาสา
ครูชำนาญการพิเศษ
 

rungnapa.jpg
นางรุ่งนภา แซ่อึ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
 


นางวิไลลักษณ์ เจริญสุข
ครูชำนาญการ
 


นางสาวอาศยา  พูลภักดี
ครูอัตราจ้าง

 

 แผนกวิชาเครื่องกล

prasert.jpg
นายประเสริฐ ชูรอด
ครูชำนาญการ

paisan.jpg
นายไพศาล เทศอาเส็น
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวณฐมน ปานรงค์
ครูผู้ช่วย


นายนาทชัย เถื่อนทิม
พนักงานราชการครู

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางวนิดา  ชลสิทธิ์
ครู คศ.2


นายพิจิตร  รักงาม
พนักงานราชการครู


นางกอเยาะ  วัฒนะ
พนักงานราชการครู 


นางสาวณัฐณิชา  รูบามา
(ครูอัตราจ้าง)

 

นายวุฒิชัย  นวลศรี
(ครูอัตราจ้าง)


นายนิรุทธ  เกตุนุ้ย
(ครูอัตราจ้าง)