ผู้บริหารปัจจุบัน

นายโชติ   โสบุญ
ทำหน้าที่  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

 

นายวินัย  เต็มศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

  

นางสุภัตรา  แสงขำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นายสหัส  หนูเอียด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

นายสุธี  เกื้อเเกตุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ