ผู้บริหารปัจจุบัน

นายจำนงค์    พูลภักดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

นายสหัส  หนูเอียด
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

  

นายสหัส  หนูเอียด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นายสหัส  หนูเอียด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

นายสหัส  หนูเอียด
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ