วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์ 
    เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาอาชีวะเกษตร  สร้างผู้ประกอบการที่มีคุณภาพสู่สังคม  
เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและพัฒนาสู่การเกษตรที่ยั่งยืน
 
 
 
 
พันธกิจ
          1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวะเกษตร  เพื่อตอบสนองความต้องการของการสร้างผู้ประกอบการ  
             การพัฒนาสังคมและชุมชน
 2.บริการและการจัดการศึกษาด้านอาชีวะเกษตรให้มีมาตรฐาน  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 4. พัฒนาการวิจัย  นวัตกรรม  และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานอาชีพ
 5. ปรับเปลี่ยน  พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  และการถ่ายทอดเพื่อตอบสนองความต้องการ
    ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน