ศูนย์ฝึกอบรมการเรียนรู้มะนัง

>>นายประสงค์   ชูวิจิตร์  ผู้อำนวยการฯ เยี่ยมชมศูนย์ฝึอบรมวิชาชีพมะนังในวันที่ 26 มิ.ย. 2562 
>>ประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพมะนัง วันที่ 6 - 7 มิ.ย.62


 

เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  
⇒ สาขาวิชาพืชศาสตร์  
⇒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 

1.โครงการฝึกอบรมวิชาชีพมะนัง "การทำเครื่องแกงตำมือ"
2. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพมะนัง "การตัดเย็บเสื้อผ้าและจัดตั้งกลุ่ม"
3.โครงการฝึกอบรมวิชาชีพมะนัง "การทำผ้ามัดย้อม"
4. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพมะนัง "การเพาะเห็ดนางฟ้า"
5. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพมะนัง "การทำขนมพื้นเมือง"