ยินดีตอนรับสู่หน้า แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

http://satunatc.ac.th/UserFiles/Image/unit_icon.gifแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    

       
นางอรพินทร์ บำรุงเมืองกศ.ม. 
ภาษาไทย
ครู คศ.3

    
นายสันติ สุวรรณกิจ
กศ.บ พลศึกษา
ครู คศ.2 

  
นางวิมล โสบุญ 
ศศ.บ สังคมศึกษา
ครู คศ.3 

 
นางจงดี ทิพย์เพ็ง
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ครู คศ.3 

นางสาวสุมาลี ถีรวุฒิ
ศศ.บ บรรณารักษ์
ครู คศ.2  

 

นางสาวตานิกา ฤทธิรัตน์ 
คบ.ณิตศาสตร์
พนักงานราชการครู 


 


 

นางปริณดา ไพจิตจินดา
วิทยาศาสตร์ – เคมี
พนักงานราชการ 

 


นางสาวรอฮานี  อาแว
ครูจ้างสอน