ยินดีตอนรับสู่หน้า แผนกวิชาพืชศาสตร์

แผนกวิชาพืชศาสตร์

 
 แผนกวิชาพืชศาสตร์

supattra.jpg 
นางสุพัตรา แสงขำ
วท.ม โรคพืช
ครู คศ.3
 

chot.jpg
นายโชติ โสบุญ
วท.บ พืชศาสตร์
ครู คศ.2 

aton.jpg
นายอาทร ทิพย์เพ็ง
วท.ม คุรุศาสตร์เกษตร
ครู คศ.3
 

aittipon.jpg
นายอิทธิพล ชลสิทธิ์
วท.บ พืชศาสตร์
ครู คศ.2

 saree.jpg
นายเสรี ศรียาเทพ
วท.บ เกษตรศึกษา
ครู คศ.2

 yupa.jpg
นางยุพา แก้วพิบูลย์
สส.บ ส่งเสริมการเกษตร
ครู คศ.2