ยินดีตอนรับสู่หน้า แผนกวิชาสัตวศาสตร์

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

 

   แผนกวิชาสัตวศาสตร์

  ramrit.jpg
นายรามฤทธิ์ ทิณยโส
ปวส. สัตวบาล
ครู คศ.2

tong.jpg 
นายทองเจือ แดงชื่น
วท.ม สัตวศาสตร์
ครู คศ.2

รูป.jpg 
นายประดับ แก้วพิบูลย์
ทษ.บ สัตวศาสตร์
ครู คศ.2

   
 

     

 

  ramrit.jpg
นายวัชระ  ไกรรักษ์
วท.บ. สัตวศาสตร์
ครูจ้างสอน