ยินดีตอนรับสู่หน้า แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แผนกวิชาประมง

 
     แผนกวิชาประมง

sutee.jpg 
นายสุธี เกื้อเกตุ
วท.ม วิทยาศาสตร์ประมง
ครู คศ.2

 wichan.jpg
นายวิชาญ ชำนาญคราด
วท.บ สัตวศาสตร์ประมง
ครู คศ.2

 winai.jpg
นายวินัย เต็มศรี
ปท.ส อุตสาหกรรมประมง
ครู คศ.2

auntika.jpg 
นางอันธิกา ฟิเล่
วท.บ สัตวศาสตร์ประมง
ครู คศ.3

 prapat.jpg
นายประพัฒน์ ศรีสุขใส
ปท.ส อุตสาหกรรมประมง
ครู คศ.
2

vishow.jpg
นายวิโช กันตังกุล
วท.บ สัตวบาล
ครู คศ.2 

sarawut.jpg
นายศราวุธ เย็นเอง
วท.ม ผลิตภัณฑ์ประมง
ครู คศ.3