ยินดีตอนรับสู่หน้า แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ...

หน้าแรก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ...

 

          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.ปรัชญา
            ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  กิจกรรมสร้างสรรค์  รู้ทันเทคโนโลยี
2.วิสัยทัศน์  
          มุ่งผลิตนักศึกษาที่มีลักษณะใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความชำนาญด้านวิชาชีพ
สามารถนำวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและสังคม
3. พันธกิจ
          - ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามสมรรถนะอาชีพและได้มาตฐาน
          - ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
          - สร้างและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
          - เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาและชุมชน


                     บุคลากรภายในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         

            การจัดการเรียนการสอน       

ระดับปวช. ระดับปวส.
หลักสูตร  2562 หลักสูตร   2557
   

                            ผลงานนักเรีย นักศึกษา 

ผลงานนักเรียน

ชื่อผลาน/เรื่อง

ผลงานนนักเรียนร  การออกแบบเวปไซต์ 
นายธีรเดช  บัวปลอด 
ระดับปวช.3
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เวปไซต์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
https://sites.google.com/a/satunatc.ac.th
/businesscomsatun/home