ยินดีตอนรับสู่หน้า แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 

 

sumon.JPG

นางสุมล ฤทธิรัตน์
ศ.บ เศรษฐศาสตร์เกษตร
ครู คศ.3

 

นางวนิดา ชลสิทธิ์
วท.ม พัฒนาการเกษตร
ครู คศ.2

vanida.JPG

นางกอเยาะ วัฒนะ
บธบ.บริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
พนักงานราชการครู
 

 

 

 

 
 
 

นายจเด็ด รัศมิทัต
กศ.ม.(การศึกษามหาบัณฑิต)
 ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวสุพรรณี   จันทร์รัก 
พนักงานราชการครู

pijit.jpg
         นายพิจิตร รักงาม
    ค.บ คอมพิวเตอร์ศึกษา
       พนักงานราชการครู

 

 

 

นางสาวณัฐนิชา รูบามา
ศษ.ม.(ศึกษามหาบัณฑิต)
 ครูอัตราจ้าง