ยินดีตอนรับสู่หน้า แผนกวิชาเครื่องกล

แผนกวิชาเครื่องกล

 

 แผนกวิชาเครื่องกล

 prasert.jpg

นายประเสริฐ ชูรอด
ค.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ครู คศ.2

paisan.jpg 

นายไพศาล เทศอาเส็น
วท.บ เกษตรกลวิธาน
ครู คศ.2

 

 

รูป.jpg

นางสาวณฐมล ปานรงค์
ครูผู้ช่วย

 

     

รูป.jpg

นายนาทชัย เถื่อนทิม
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
พนักงานราชการ(ครู)

 

รูป.jpg
 

 

รูป.jpg